23. - 26.02.2022.

ADRIATIC GASTRO SHOW 2020. PRAVILNIK NAGRADNE IGRE ZA POSJETITELJE – GLAVNA NAGRADA PRIMA KUHINJA U VRIJEDNOSTI 20.000 KN

AGS 2020 - JUMBO PLAKAT

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) P.B. Poslovni mediji d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 19, OIB: 75088759271, donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„ADRIATIC GASTRO SHOW 2020. NAGRADNA IGRA ZA POSJETITELJE“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „ ADRIATIC GASTRO SHOW 2020. NAGRADNA IGRA ZA POSJETITELJE“ je P.B. Poslovni mediji d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 19, OIB: 75088759271. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe međunarodnog festivala gastronomije i turizma – “ADRIATIC GASTRO SHOW 2020.” koji se održava u splitskoj Spaladium areni od 05. do 08.02.2020. godine, te unapređenja prodaje ulaznica navedenog sajma.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se od 05.02. do 08.02.2020. u jednom kolu.

 

Članak 3.

Početak nagradne igre „ ADRIATIC GASTRO SHOW 2019. NAGRADNA IGRA ZA POSJETITELJE “ je srijeda 05.02.2020. u 10:00 sati kada će započeti radno vrijeme sajma, te će posjetiteljima biti omogučena kupnja ulaznica s pripadajućim kuponom za nagradnu igru.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti  budu objavljena na www.adriaticgastroshow.com

 

Članak 4.

Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri  iznosi 20.000,00 kn uključujući PDV, a čini ga:

Glavna nagrada:

 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Vrijednost nagrade izražena je s PDV-om.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 5.

Od 05.02. (srijeda) do 08.02.2020. (subota) svaki dan od 10:00 do 19:00 sati će posjetitelji na blagajni sajma (Spaladium arena) uz kupljenu ulaznicu dobiti kupon koji će popunjen kontakt podacima ubaciti u označenu, zatvorenu, kartonsku kutiju.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi posjetitelji – kupci ulaznice koji tijekom radnog vremena sajma ispune kupon nagradne igre sa traženim podacima i ubace u označenu, zatvorenu, kartonsku kutiju pored blagajne.

U bubanj za izvlačenje ulaze svi kuponi koji su ubačeni u označenu kutiju do subote, 08.02.2020., do 19:00 sati.

 

Članak 6.

Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama Spaladium arene, Zrinsko-Frankopanska 211 d, Split uz nadzor tročlane komisije i to u subotu, 08.02.2020.nakon 19:00 sati.

 

Članak 7.

Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrade, naznačene u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Svi pristigli kuponi podložni su provjeri.

 

Članak 8.

Dobitnik koji je osvojio nagradu u nagradnoj igri „ADRIATIC GASTRO SHOW 2020. NAGRADNA IGRA ZA POSJETITELJE “ bit će objavljen na www.adriaticgastroshow.com u roku unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

Sudionici u nagradnoj igri – dobitnik – prihvaćaju obvezu objave imena i fotografije za potrebe priređivanja nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih na kuponima u promocijske i sve ostale komercijalne svrha ADRIATIC GASTRO SHOW-a.

 

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

 

Članak 10.

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.  U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Po primitku nagrade, dužnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (P.B. Poslovni mediji d.o.o., Mažuranićevo šetalište 19, 21 000 Split) s naznakom „Sporazum – Nagradna igra: „ADRIATIC GASTRO SHOW 2020. NAGRADNA IGRA ZA POSJETITELJE “, a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe. Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.

 

Članak 11.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

 

Članak 14.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

 

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

 

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

MINISTARSTVO FINANCIJA RH

POREZNA UPRAVA – SREDIŠNJI URED

KLASA:  UP/I-460-02/20-01/19

URBROJ:  513-07-21-01-20-2